BİRLİK ÇEVRE DANIŞMANLIK ÇED ÇEVRE İZNİ EMİSYON ÖLÇÜM ATIKSU

ÇED RAPORU

ÇED Hizmetleri

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Bu süreç, kendi başına bir karar verme süreci değildir; karar verme süreci ile birlikte gelişen ve onu destekleyen bir süreçtir. Yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir.

ÇED’in amacı; ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

ÇED’in temel görevi, projelerle ve gelişmelerle ilgili karar vericilerin daha bütünsel, yani karara etkiyecek birden fazla faktörü göz önüne alır bir şekilde daha sağlıklı karar vermelerini sağlamak için, onlara projelerden kaynaklanabilecek çevresel etkileri net bir şekilde göstermektir.

ÇED, projelerle ilgili bütün ilgili tarafların bir araya geldiği ve görüş, kaygı ve önerilerini ortaya koyabildikleri demokratik ve şeffaf bir süreçtir. İlgili taraflar bu süreç içerisinde ortaya koydukları teknik bilgi ve görüşlerle projenin en optimal şekilde gelişimine katkı sağlarlar.

İyi işleyen bir ÇED sürecinin şeffaf tabiatı sayesinde, halka/diğer ilgili taraflara danışarak ve olabildiğince gerçekleştirilmesi istenen projeye ilişkin ve geniş çapta bilgi toplayarak, projenin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek olası problemler, henüz projenin tasarım aşamasında çözülebilir veya hafifletilebilir. Bu yolla (bazen öngörülen) problemlerin pek çoğu, fiili uygulama başlamadan çözülmeye çalışılır ve böylelikle maliyetli zaman kaybı önlenmiş olur.

Önerilen projeye getirilen çeşitli alternatiflerin ÇED çalışması kapsamında incelenmesi, çevresel faydaları arttırırken, proje sahibinin maliyetlerini azaltabilecek başka seçenekler de sunabilir. Halkın katılım süreci sayesinde, ilgili taraflar, proje sahibi ve kamu kurum kuruluşları arasında güven duygusu oluşturur ve katılımcı tabiatı sayesinde de ÇED süreci, o ülkenin genel demokratik sürecine katkıda bulunur.

Proje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması
ÇED Yönetmeliği EK-2 Listesi kapsamında yer alan faaliyet sahibinin hazırlatması gereken bir teknik rapordur. Firmanın tüm bu iş ve işlemleri ÇED Gerekli Değildir Belgesini almak için yapması gerekmektedir. Firmamız teknik personeli tarafından Yönetmelik gereğince ilgili işletme yerinde ziyaret edilerek proje tanıtım dosyası müşteri ile birlikte hazırlanmakta olup ; tüm bu işlemler gerekli çalışmaların en kısa sürede tamamlanması ile son bulmaktadır.

ÇED Gerekli Değildir Belgelerinin Alınması
Faaliyet sahibinin bağlı bulunduğu İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne verilerek ÇED Süreci başlatılır. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından süreci başlatılan dosya teknik personel tarafından incelenir ve yerine yapılan teknik gezi ile süreç firmanın ÇED Gerekli Değildir Belgesi alması neticesinde sonlanır. Tüm bu iş ve işlemler esnasında firmamız teknik personeli ile müşterisinin ÇED Gerekli Değildir belgesini alması sorunsuz olarak neticelendirilir.

ÇED Rapor ve Projelerinin Hazırlanması
ÇED Yönetmeliği EK-1 Listesi kapsamında yer alan faaliyet sahibinin hazırlatması gereken bir teknik rapordur. Firmanın tüm bu iş ve işlemleri ÇED Olumlu Belgesini almak için yapması gerekmektedir. Firmamız teknik personeli tarafından Yönetmelik gereğince ilgili işletme yerinde ziyaret edilerek ÇED Raporu müşteri ile birlikte hazırlanmakta olup ; tüm bu işlemler gerekli çalışmaların en kısa sürede tamamlanması ile son bulmaktadır.

ÇED Olumlu Belgesinin Alınması
ÇED Yönetmeliği EK-1 kapsamındaki projeler için hazırlanan proje tanıtım dosyası Bakanlığa sunulur. Bakanlık tarafından incelenip uygun görüldükten sonra halkın katılım toplantısı firmamız tarafından iş verenle birlikte düzenlenir. Daha sonra Çevre ve Orman Bakanlığında 1. İ.D.K. Toplantısı yapılır ve özel format verilerek projenin hazırlanması için konsept oluşturulur. Komisyon tarafından verilen özel formata göre hazırlanan ÇED Raporu Bakanlığa sunulur, Nihai ÇED Raporu ile diğer belgelerin Bakanlığa sunulmasını takiben, inceleme Değerlendirme Komisyonu’nun Rapor hakkındaki kararını esas alarak, Bakanlık “ÇED Olumlu Karan” ya da “ÇED Olumsuz Karan” verir. 5 iş günü askıda ilan edilir ve 5 yıl içerisinde yatırıma başlanmalıdır. Tüm bu iş ve işlemler firmamız teknik personeli tarafından iş verenle birlikte gerçekleştirilmektedir.